X
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Regulamin serwisu.
         
PL | EN    KONTAKT
 
 
 
 

STATUT FUNDACJI LIDEREK BIZNESU

 

I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA LIDEREK BIZNESU”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:

-        Iwonę Barbarę Kozera,

zwaną dalej „Fundatorem”, powołana aktem notarialnym sporządzonym przez Artura Kędzierskiego, notariusza w Warszawie, za numerem repertorium A 25077/2013, w dniu 19 grudnia 2013 roku, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 

§ 3

Właściwym ministrem jest Minister właściwy do spraw gospodarki.

 

§ 4  

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

 

§ 6

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

II.     CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 7

Fundacja została powołana w celach:

1. budowanie zrównoważonego biznesu w odniesieniu do zajmowanych przez kobiety wyższych stanowisk;

2. promowanie i propagowanie niezależności zawodowej wśród kobiet;

3. podnoszenie samoświadomości i rozwijania talentów wśród kobiet;

4. promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet;

5. zachęcanie i promowanie kobiet do bycia odważną, niezależną, do rozwijania talentów oraz do nieustającego doskonalenia kompetencji zawodowych;

6. budowanie świadomości społecznej poprzez stworzenie platformy do wymiany opinii, formułowania wspólnych idei i standardów oraz ich promocji.

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. podejmowanie różnych działań mających na celu promocję pozycji kobiet na wyższych szczeblach kadry zarządzającej oraz promocję pozycji kobiety w społeczeństwie

2. prowadzenie szkoleń w zakresie samorozwoju wspierających promocję talentów na ścieżce kariery oraz szkoleń z szeroko rozumianego tematu przedsiębiorczości

3. prowadzenie programów merytorycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami

4. analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych i prezentowanie tych ogólnopolskich wyników na spotkaniach w Polsce i za granicą

5. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności osób z bogatym dorobkiem zawodowym, które mogą wpływać na rzeczywistość i propagować zmiany

6. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji

7. upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji

8. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom  zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania

9. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość wśród kobiet, w szczególności obejmujące wspieranie „women start-ups”

10. przyznawanie nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji w zakresie tego celu

 

§ 9

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie określonym w niniejszym Statucie oraz w Ustawie.

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych - na zasadach określonych w stosownych przepisach.

 

III.    MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie PLN 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), wnoszony przez Fundatora w gotówce, a także środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe i pozostałe mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z jej Statutem.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę PLN 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

§ 11

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1. funduszu założycielskiego

2. darowizn, spadków, zapisów,

3. subwencji, dotacji i grantów, otrzymanych od osób fizycznych, prawnych oraz instytucji, krajowych i zagranicznych,

4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5. dochodów z majątku Fundacji,

6. odsetek bankowych,

7. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.  

 

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 13

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1.000 (słownie: jednego tysiąca) złotych lub - gdy idzie o osoby zagraniczne - 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) USD, uzyskują tytuł „Członka Fundacji” w przypadku osób fizycznych lub „Dobroczyńcy Fundacji” w przypadku innych podmiotów, jeżeli wyrażą takie życzenie.

 

IV.     ORGANY FUNDACJI.

§ 14

1. Organami Fundacji są:

a. Zarząd Fundacji;

b. Rada Programowa Fundacji

2. Fundator posiada uprawnienia określone w Statucie Fundacji.

 

V.      ZARZĄD FUNDACJI.

§ 15

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, powoływany i odwoływany jest przez Fundatora.

 

§ 16

1. Zarząd składa się z od trzech do ośmiu osób, w tym z Prezesa Zarządu.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkami pierwszego Zarządu są:

a. Katarzyna Twarowska, Prezes Zarządu,

b. Agnieszka Maciejewska, Członek Zarządu,

c. Anna Sejda, Członek Zarządu.

5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu.

6. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

7. Odwołanie Członka Zarządu przez Fundatora następuje w szczególności w razie:

a. złożenia rezygnacji,

b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d. niewypełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e. nienależytego wypełniania funkcji członka,

f. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

g. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 

§ 17

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Fundatora regulamin.

 

§ 19

Zarząd Fundacji:

a. reprezentuje ją na zewnątrz;

b. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;

c. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

d. sprawuje zarząd jej majątkiem;

e. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy;

f.  ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;

g. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej;

h. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji;

i.  występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji fundacji;

j.  udziela konsultacji w przedmiocie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji

k. powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów;

 

§ 20

Fundację reprezentuje (w tym w szczególności składa w jej imieniu oświadczenia woli) Prezes Zarządu wraz z innym Członkiem zarządu łącznie.

 

§ 21

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu lub uczestnictwo w głosowaniu pisemnym co najmniej połowy liczby (zaokrąglonej w górę, jeśli liczba członków Zarządu jest nieparzysta) jego aktualnych członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego (w tym w formie obiegowej), o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

 

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy członek Zarządu oraz Fundator.

 

§ 23

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Ewentualne wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

 

§ 24

1. W razie potrzeby, Zarząd Fundacji może powołać biuro Fundacji, dla celów obsługi administracyjnej funkcjonowania Fundacji, w tym prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd po uzyskaniu uprzedniej aprobaty przez Fundatora.

3. Ewentualne wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora i darczyńców.

 

Va.     Rada Programowa Fundacji 

§ 24a

Członków Rady Programowej Fundacji (dalej "Rada") powołuje Fundator w drodze decyzji. 

 

§ 24b

1. Rada składa się z 8 - 12 osób.

2. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Fundacji trwa 2 lata.

3. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady.

4. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:

a. upływu kadencji;

b. odwołania członka Rady przez Fundatora;

c. śmierci Członka Rady.

6. Fundator może odwołać członka Rady w każdym czasie, w szczególności w następujących okolicznościach:

a. złożenia rezygnacji,

b. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c. niewypełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok,

d. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,

e. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściągane z oskrżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

f. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

7. W skład Rady wchodzą Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, wybierani na okres kadencji na posiedzeniu  Rady w drodze głosowania przez jej członków  na pierwszym posiedzeniu Rady w danej kadencji.

8. Pierwsze posiedzenie rady zwołuje Fundator. 

 

§ 24c 

Przewodniczący Rady:

1. Zwołuje posiedzenie Rady;

2. Kieruje posiedzeniami Rady.

Wiceprzewodniczący wypełnia obowiązki Przewodniczącego Rady  w razie niemożliwości ich wypełnienia przez Przewodniczącego. 

 

§ 24d

1. Do kompetencji Rady należy opracowywanie długoterminowej strategii działalności Fundacji.

2. W ramach swojej kompetencji Rada:

a. wydaje rekomendacje dla Zarządu, dotyczące kierunków programowych i sposobu ich realizacji w danym roku kalendarzowym;

b. przedstawia Fundatorowi coroczne opinie na temat wykonania przez Zarząd powyższych rekomendacji. Opinie nie są dla Fundatora wiążące w zakresie podejmowania decyzji o odwołaniu Zarządu;

c. wyraża opinie we wszystkich sprawach przekazanych Radzie przez Zarząd lub Fundatora.

3. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 24e

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku kalendarzowym.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący (1) z własnej inicjatywy, (2) na wniosek Zarządu Fundacji, (3) na wniosek Fundatora lub (4) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

3. Posiedzenie rady mogą być zwoływane w drodze listu poleconego lub poprzez e-mail za potwierdzeniem odczytania. Zawiadomienia muszą zostać wysłane z wyprzedzeniem umożliwiającym każdemu z Członków rady udział w posiedzeniu.

4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

5. Do ważności posiedzenia Rady konieczna jest obecność co najmniej 2/3 składu Rady. 

 

§ 24f

Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji. Członkom Rady przysługuje natomiast zwrot kosztów dojazdu oraz ewentualnego noclegu w miejscu posiedzenia Rady. 

 

VI.     FUNDATOR

§ 25

Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:

a. powołanie i odwoływanie członków Zarządu;

b. zmiana Statutu Fundacji;

c. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;

d. zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej i preliminarza kosztów działalności Fundacji;

e. kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji;

f. podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia lub likwidacji Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu;

g. ustalanie ewentualnego wynagrodzenia członków Zarządu.

 

§ 26

Fundatorowi przysługuje prawo uchylania uchwał Zarządu Fundacji, jeżeli sprzeciwiają się one celom Fundacji lub w inny sposób są w ocenie Fundatora szkodliwe dla Fundacji lub realizowanych przez nią celów. Przed podjęciem decyzji o uchyleniu uchwały Zarządu Fundacji, Fundator ma obowiązek skonsultować ten zamiar z Zarządem.

 

§ 27

Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji. Wejście Fundatora do Zarządu następuje z dniem złożenia pisemnego oświadczenia o wejściu do Zarządu Fundacji.

 

§ 28

W przypadku śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, wszystkie uprawnienia i obowiązki Fundatora przejmie Rada Fundacji, w skład której wejdą Duleep Aluwihare, Elżbieta Buczek i Renata Hayder. Rada Fundacji będzie zobowiązana do wyznaczenia nowych członków Rady Fundacji w przeciągu roku od swojego powołania, w przeciwnym razie Fundacja ulegnie likwidacji. Kolejni członkowie Rady Fundacji będą powoływani na 3-letnie kadencje przez poprzedni skład Rady Fundacji, przy czym funkcji Członka Rady Fundacji nie można pełnić przez więcej niż dwie kadencje.

 

VII.   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 29

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 

2. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);

3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

4. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

5. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);

6. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD.59.11.Z);

7. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD.63.11.Z);

8. działalność portali internetowych (PKD.63.12.Z);

9. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.63.99.Z);

10. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z);

11. badanie rynku i opinii publicznej (PKD.73.20.Z),

12. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD.90.03.Z);

13. badanie naukowe i prace rozwojowe w dziadzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD.72.20.Z);

14. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD.82.30.Z);

15. działalność wspomagająca edukację (PKD.85.60.Z);

16. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD.85.59.B).

 

§ 30

Organizacja działalności gospodarczej:

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd.

3. Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych.

4. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

5. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

7. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowanie zakładem.

8. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

9. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 

§ 31

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.

4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.

5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

6. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są uzgadniane z odbiorcami na zasadach cen umownych - stosownie do obowiązujących przepisów.

7. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Zabronione jest:

a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Fundacji, Fundatora oraz Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków Zarządu, Fundatora lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków Fundacji, Fundatora oraz Zarządu Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

d. zakup towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie Zarządu, Fundator lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

VIII.       ZMIANA STATUTU

§ 32

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

 

§ 33

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator, na wniosek Zarządu lub po uprzednim zasięgnięciu jego opinii.

 

IX.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 

§ 35

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

 

§ 36

Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator, na wniosek Zarządu lub po uprzednim zasięgnięciu jego opinii.

 

§ 37

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

2. Fundacja może ulec likwidacji także w przypadku, gdy Fundator tak postanowi.

 

§ 38

1. W przypadku, o którym mowa w § 37 ust. 1, decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

2. Fundator może postanowić także o likwidacji Fundacji z własnej inicjatywy, po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu.

 

§ 39

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

§ 40

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele określone w art. 1 ustawy o fundacjach.

 

§ 41

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.”

 

 

____________________________

Iwona Kozera

fundator Fundacji Liderek Biznesu

 

 

Warszawa, dnia 23 października 2015 r.